Stqarrija għall-Istampa - Press Release
Press Release
Il-Konflitti fiż-Żwieġ : Hemm soluzzjoni?
Archive
Lill-Għarajjes f’Jum it-Tieġ
Fiż-Żwieġ Inqaddsu lil Xulxin
Awguri u Grazzi Fr Joe!
Amoris Laetitia - The Joy of Love
Obituary : Paul Attard
Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Moviment ta' Kana
The heroic priest who died on the Titanic
Servizz tal-Qrar
Grazzi Miriam
Quddiesa għall-Familji mill-Gruppi Familji Nsara
Quddiesa għall-Miżżewġin Ġodda
Laqgħa tar-Randan mill-Gruppi Familji Nsara
Cana Launches New Initiative for Families
Quddiesa mill-GFN għall-Jum Dinjiji tal-Familja
Konferenza dwar il-Familja
Mum, Dad and Kids
Bidu tas-Sena Pastorali 2019/2020
Changing Times: Impacts of time on Family Life
Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Gruppi Familji Nsara
Il-Fundatur jiltaqa' mal-Papa
Sign the Campaign - I AM PRO-LIFE - JIEN FAVUR IL-ĦAJJA
Precautionary principle
No Man is an Island
GĦAMMRU U TGĦAMMRU
Enjoying Your Marriage Journey… Even When it’s Difficult
Awguri !
MERĦBA Mons. Charles Attard
A SMILE AND JOY
Who’ll care for our elderly?
Bridging the Gap 
Għarfien dwar il-vjolenza domestika
Reflections on Embryo Freezing
Iffirmar tal-ftehim ta’ finanzjament
Quddiesa għall-Għarajjes
AWGURI u GRAZZI Dun Karm
Dan kollu għalfejn?
Mons. Charles Vella
Biex Siġra titla’ Dritta
Mother & Baby Club Meetings
Surrogate motherhood report rejected by the Council of Europe
Love, sex and marriage in liberal societies
Good, healthy families
L-Ewwel Ħadd ta’ Frar - JUM L-ĦAJJA
Iż-Żwieġ u l-Familja
WARA S-SINODU TAL-FAMILJA ...
Laqgħa Ġenerali Annwali 2018 

 • Iż-Żwieġ huwa Għotja

 • Ronnie Gauci

  Irridu niżżewġu kuljum billi nagħtu lil xulxin imħabba infinita. Niżżewġu jfisser li naċċettaw lil xulxin u niftiehmu ma’ xulxin. Niżżewġu jfisser li ngħinu lil xulxin matul ħajjitna kollha u nkunu komplimentari għal xulxin. Niżżewġu ma jfissirx biss li nimxu id f’id bħala turija tal-għaqda fil-ġisem; imma jfisser li tkun magħquda qalb ma’ qalb. Għax hija aktar diffiċli l-għaqda tal-qlub. Niżżewġu jfisser tkun ruħ waħda u qalb waħda bil-fiduċja. Niżżewġu jfisser ikollna kollox komuni, ideat komuni, proġetti komuni, interessi komuni. Dan ma jfissirx li nkunu kopja perfetta ta’ xulxin, jew li nifgaw lil xulxin. Ifisser biss kompressjoni totali u aċċettazzjoni sinċiera ta’ xulxin. Niżżewġu jfisser li nkunu quddiem il-Mulej qisna żewġ idejn magħqudin fit-Talb.

  (Mir-Rivista JESUS. Kitba Padre Pietro Righetto)

  Min jidħol għas sagrament taż-Żwieġ biex ‘jieħu’ flok ‘jagħti’ jiżbalja. Fiż-żwieġ tidħol għax tħobb u tixtieq il-ġid lill-parti l-oħra u lit-tfal li l-Mulej jibgħatlek. Din li ġejja hija esperjenza ta’ Omm Maltija li ma xtaqitx li turi min hi għal diversi raġunijiet. Se nħalli lilha tirrakkonta.

  “Kemm kont ferħana! Binti kienet ser taqta’ xewqitha! Konna l-ajruport u binti kienet sejra fuq scholarship biex iġġib il-masters f’suġġett li kienet ilha tħobb minn ċkunita. Jien u missierha bkejna għax kienet se ddum imsiefra kważi sena. Imma dak il-ħin f’qalbi għedt: “Għal binti kollox lesti li nagħmlu, anke jekk ninfirdu minnha għal din is-sena, basta tkun kuntenta hi!”

  Ma kinitx tgħaddi ġurnata li ma nkellmuhiex bit-telefon. Konna nċemplu jew nibgħatu messaġġi lil xulxin. Kienet tgħidli kemm kienet kuntenta u għalkemm konna nħossu n-nuqqas tagħha, jien kont inżomm kollox f’qalbi. Wara xi xahrejn għamilna l-ħsieb li mmorru sa ħdejha. Kienu l-isbaħ ħmistax ta’ ħajti. Dawritna l-postijiet kollha li kienet tgħidli bihom fuq it-telefon. Sirna nafu lil ħbiebha u l-ambjent li kienet qiegħda tgħix fih. Riditna li nerġgħu nmorru darba oħra qabel ma jibdewlha l-eżamijiet. Fil-fatt hekk għamilna l-ħsieb. Kellna kollox ibbukjat u d-data lesta, però l-affarijiet kellhom jieħdu xejra oħra.

  Jiena kelli problema li kienet ilha xi ftit tinkwetani. Mort għand it-tabib u aċċertani li ma kelli xejn. Ma qagħdtx bi kwieti. Mort għand tabib ieħor. Malajr qalli biex nagħmel biopsy u ħareġ ir-riżultat. Kien l-akbar xokk ta’ ħajti! Bkejt jien, żewġi u ibni wkoll. Però quddiem għajnejja ġiet binti li kont se ntellifha kollox. Le, ma setgħax ikun. Ħadt deċiżjoni u żewġi u ibni lkoll qablu miegħi. Binti ma kellha tkun taf xejn!

  Ċempiltilha, ġibtilha skuża u spjegajtilha li ma stajniex immorru ħdejha. Kelli nħassar kollox. Kienet sitwazzjoni iebsa għal kulħadd, pero kulħadd irrealizza li dik kienet l-aħjar deċiżjoni għal binti. Dħalt għall-operazzjoni l-isptar u binti kienet iċċempel bla ma nuriha b’xejn. Kont irrid nidħak magħha, meta f’qalbi kont inkun imbikkma! Kienet tisma’ l-istorbju u l-ħsejjes mhux tas-soltu u tistaqsini fejn qiegħda u jiena u t-tifel li kien ikun miegħi jew żewġi li kien jagħmel ħiltu biex jiġi ħdejja, konna nivvintaw xi ħaġa dak il-ħin – daqqa li qed nieħu kafè jew li taparsi qiegħda l-Belt.

  Ħriġt mill-isptar u l-operazzjoni irnexxiet, però kelli bżonn ta’ iktar kura. Beda l-kalvarju ta’ kull min ikun bħali. Bdejt immur għall-kimoterapija. Kont inkun imkissra bil-kura waqt li kelli nidħak ma’ binti fuq it-telefon. Meta binti kellha għeluq sninha ċemplitli u riditni nkantalha u nifraħ magħha. Issa kien wasal żmien l-eżamijiet. Imkissra kif kont, xtaqt niftaħ qalbi magħha u nuriha n-niket li kelli u l-effetti li kellha l-kura li kont qiegħda nieħu, li kienet tħallini bla saħħa fiżika u anke emozzjonali. Però ġibt quddiem għajnejja l-futur tagħha. Kien ferm aħjar inkompli nbati fis-skiet milli nuriha u ntellifha kollox.

  Għamlet l-eżamijiet u ġiet minn ta’ quddiem! Kemm fraħna lkoll bir-riżultat. Hemmhekk indunajt kemm dik id-deċiżjoni li ħadt kienet għaqlija. Din l-esperjenza resqitna iktar lejn xulxin. Meta ġiet lura Malta u saret taf b’kollox tgħidx x’għamlet! Però ndunat u fehmet illi kieku tilfet din l-opportunità ma kinitx se terġa’ tiġi darb’oħra. Binti fehmet iktar sa fejn kapaċi tasal l-imħabba ta’ omm!”

  Iva dan hu ż-żwieġ vera. Żwieġ ibbażat fuq l-imħabba sinċiera nieqsa mill-egoiżmu.

  Li tagħti kemm tiflaħ. Li tagħti sa ma tweġġa’. Waħedna però ma nkunux kapaċi. Ikollna bżonn l-għajnuna tal-Mulej għax aħna dgħajfa u naqtgħu qalbna. Iżda bil-qawwa tiegħu u ta’ Marija Ommna nkunu kapaċi nħobbu ferm aktar milli nobsru!
comments powered byDisqus