• Il-Laqgħa mal-Kappillan

 • Bħala parti mil-mixja fit-tħejjija għaż-żwieġ hemm il-laqgħa personali mal-kappillan.  Dan popolarment nafuh bħala l-eżami taż-żwieġ, pero’ dan mhux eżami kif nifhmuh is-soltu.  Dan hu mument fejn l-għarus u l-għarusa jiltaqgħu ndividwalment mal-kappillan rispettiv tagħhom.  Xi għarajjes jaħbtu jitħassbu u jinkwetaw dwar din il-laqgħa.  Din m’hijiex laqgħa burokratika iżda hija laqgħa ta’ natura pastorali fejn bl-onestà u s-sinċerità kollha jiġi aċċertat li m’hemm xejn li jimpedixxi l-validità taċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament taż-żwieġ.

  Il-laqgħa mal-kappillan tikkonsisti f’erbgħa partijiet.  Bejn wieħed u ieħor hu ser jistaqsi u ser titkellmu flimkien fuq it-temi msemmija hawn isfel.  M’hemmx għalfejn ngħidu, wieħed għandu jkun sinċier u onest biex jekk hemm xi diffikulta’ nindirizzawha mill-ewwel.  Ċerti problemi jekk ma nieħdux ħsiebhom minn qabel, imorru għall-agħar wara ż-żwieġ.

  I.    Dettalji Personali

  a.    Isem, indirizz, eċċ.
  b.    Jekk kontx tgħix barra minn Malta.  Għal x’hiex? Minħabba studju, xogħol, żmien għand qrabatek, eċċ?
  c.    Jiġi ppreżentat iċ-ċertifikat tal-Magħmudija u tal-Griżma tal-Isqof.  X’ifisser l-għixien tal-fidi nisranija għalik llum?

  II.    Il-ħajja l-imgħoddija tiegħek

  a.    Jekk kontx miżżewweġ qabel.  Jekk għandekx l-annullament mit-Tribunal Ekkleżjastiku.  X’tgħallimt minnha?  Jekk għandekx xi vetitum/projbizzjoni milli tiżżewweġ. Dan jista’ jiġi mneħħi mill-Vigarju Ġenerali wara li jaċċerta ruhu, bl-għajnuna ta’ esperti,  li l-problema issa ntemmet.
  b.    Jekk għandekx diġa t-tfal.
  c.    Jekk tieħux droga/tixrobx.  Jekk waqaftx.  Dan qed jingħad għax id-dipendenza fuq dawn is-sustanzi taf taffetwa serjament il-kapaċita’ mentali ta’ min irid jiżżewweġ.  Din taf taffettwa l-kapaċita’ li wieħed jagħraf x’responsabilta’ dieħel għaliha.
  d.    Jekk hemmx xi vizzji/dipendenzi oħra, per eż. logħob tal-ażżard, użu ħazin tal-internet , eċċ.
  e.    Jekk kontx jew intix taħt kura psikjatrika. Dan qed nistaqsuh għax ċerti tip ta’ mard mentali ma jħallix li jkun hemm għaqda sħiħa ta’ mħabba u fiduċja bejn ir-raġel u l-mara.  Il-kappillan, jekk iħoss il-ħtieġa, jista’ jitlob ċertifikat li din id-diffikulta’ ġiet mirbuħa/kkontrollata biex b’hekk tkun tista’ tiżżewweġ.
  f.    Jekk sofrejtx minn xi forma ta’ abbuż fit-trobbija tiegħek; fiżiku, mentali, sesswali eċċ. Dan jista’ jkollu effetti devastanti fuq il-ħajja tal-koppja.

  III.    Il-ħajja preżenti tiegħek

  a.    Kemm ilkom tafu lil xulxin bil-ħsieb għaż-żwieġ?  L-għerusija għenitkom fit-tħejjija għaż-żwieġ?
  b.    Taf x’inhuma l-preġji u d-difetti ta’ xulxin?
  c.    Taf jekk hemmx xi mpediment/ostaklu għaż-żwieġ?  Xi mpedimenti huma:
  •    Jekk intix taħt l-eta’ tas-16; min hu taħt it-18 għandu bżonn il-kunsens tal-ġenituri;
  •    Jekk hemmx xi relazzjoni naturali jew legali bejnietkom.  L-impediment qiegħed li żwieġ ma jistax isir bejn żewġt aħwa u lanqas bejn primi kugini, u wkoll bejn ġenituri u wliedhom jew nanniet u wlied uliedhom, jew bejn zijiet u neputijiet.  Lanqas aħwa adottivi ma jistgħu jiżżewġu u lanqas ġenituri mal-ulied adottivi tagħhom;
  •    Jekk intix impotenti, i.e. jekk intix kapaċi tagħmel l-att taż-żwieġ. Tajjeb niftakru li l-isterilita’ ma tirrendix iż-żwieġ null, iżda l-impotenza.
  •    Jekk intix marbut bi żwieġ ieħor;
  •    Jekk intix marbut b’xi voti reliġjużi jew bl-ordni sagri;
  •    Żwieġ bejn persuna mgħammda u l-oħra le, ma jistax isir ħlief bid-dispensa.
  d.    Jekk intix imġiegħel tiżżewweġ/intix qed tiżżewweġ minn rajk, b’mod ħieles.
  e.    Jekk hux qed tagħmel xi kundizzjoni jew riserva dwar il-kunsens tiegħek. Per eżempju, jien niżżewġek jekk issir tabib, jew jekk missierek jagħtina t-tali somma ta’ flus.  Tajjeb niftakru li wieħed meta jiżżewweġ m’għandu jagħmel ebda kundizzjoni.

  IV.    Il-ħajja futura tiegħek bħala miżżewweġ/miżżewġa.

  a.    Għaliex ser tiżżewweġ bis-sagrament?  Xi jfisser għalik?  X’differenza hemm bejn żwieġ ċivili u dak reliġjuż?
  b.    Taf li ż-żwieġ nisrani jitlob il-fedelta’? Xi tfisser għalik?
  c.    Taf li ż-żwieġ nisrani huwa xirka ta’ mħabba li ma tintemm qatt jekk mhux bil-mewt? X’jiġifieri tħobb għal dejjem?
  d.    Taf li ż-żwieġ nisrani għandu jwassal għall-ġid u l-għajnuna tal-miżżewġin għal xulxin?   X’jiġifieri meta nitkellmu minn patt ta’ mħabba?
  e.    Taf li ż-żwieġ hu miftuħ għat-tnissil u għall-edukazzjoni tal-ulied? U jekk it-tfal ma jiġux?
  f.    Jekk tifhimx u tridx li tkun il-Knisja biss li tiġġudika dwar ir-rabta taż-żwieġ tagħkom. L-insara, jekk għandhom dubju fuq iż-żwieġ tagħhom ma jistgħux imorru għand l-istat biex jiġġudika ż-żwieġ tagħhom, għax dan għandu valuri differenti minn tan-nisrani, iżda jħallu f’idejn il-Knisja.  La annullament ċivili u lanqas divorzju ma jistgħu jħollu żwieġ validu.
  g.    X’ser tagħmel int biex iż-żwieġ tagħkom jibqa’ ħaj, sabiħ u nisrani?

  Prattikament, dawn huma l-mistoqsijiet/il-punti li ser tiddiskutu flimkien mal-kappillan rispettiv tagħkom.  Huwa xorta jibqa’ liberu li jistaqsi affarijiet oħra.  Pero’ żgur li hu mument sabiħ li għandu jgħinkom fit-triq tagħkom lejn iż-żwieġ.  Huwa mument offrut lilna mill-Knisja bl-iskop li jservi ta’ għajnuna biex jekk hemm xi punti li wieħed jixtieq jaħdem fuqhom ikun jista’ jarahom mal-kappillan.

  Awguri!

comments powered byDisqus