• I am pro-life.

  Human life begins at conception and human embryos should be treated with respect and dignity from the moment of conception.

  Embryo freezing is incompatible with the dignity and respect which human life deserves.

  It is evident that in countries where embryo freezing has been introduced, human life is often discarded as embryos are manipulated and destroyed.

  Embryo freezing is the precursor to the legalisation of abortion. If frozen embryos can be justifiably discarded outside the womb, the next step is to justify abortion of the unborn child within the womb.

  The current Embryo Protection Act strikes a balance between the rights of the unborn child and the interests of couples who have difficulties to bring children into this world by permitting freezing of as yet unfertilised female ova but not embryo freezing. That balance should not be disturbed to the detriment of the unborn child.

  I appeal to the authorities and to politicians of goodwill to take a stand against embryo freezing and in favour of the unborn child, both within and outside the womb.

  SIGN THE PETITION HERE

  -----

  Jiena favur il-hajja.

  Il-hajja umana tibda mill-mument tat-tnissil u ghalhekk jehtieg li kull embrjun ghandu jigi ttrattat b’rispett u b’dinjita sa mill-ewwel waqt tat-tnissil.

  L-iffrizar tal-Embrjuni hu inkompatibbli mar-rispett u d-dinjita li biha ghandha tigi ttrattata il-hajja umana sa mit-tnissil.

  L-esperjenza ta’ pajjizi ohra turi illi fejn jithalla jsir l-Iffrizar tal-Embrjuni, jigri li numru kbir ta’ hajjiet umani jinqerdu wara li jaghmlu ghadd ta’ snin iffrizati.

  L-iffrizar tal-embrjuni jiftah il-bieb ghall-legalizzazzjoni tal-abort. Jekk l-abbuz u l-qtil tal-innocenti huwa gustifikat barra l-guf tal-omm, biz-zmien isir facli tiggustifika il-qtil tal-innocenti fil-guf.

  Il-Ligi dwar il-Protezzjoni tal-Embrjun tilhaq bilanc misthoqq bejn id-drittijiet tal-embrjun u l-interessi u x-xewqat tal-koppji li ghandhom diffikultajiet biex igibu t-tfal fid-dinja billi tippermetti l-iffrizar tal-bajd qabel it-tnissil u mhux l-iffrizar tal-embrjuni wara t-tnissil.

  Jiena nappella lill-awtoritajiet u lil politici kollha ta’ rieda tajba biex jiehdu pozizzjoni kontra l-iffrizar tal-embrjuni u jiddefendu l-hajja u d-drittijiet tal-embrjun kemm gewwa kif ukoll barra l-guf.

  IFFIRMA L-PETIZZJONI HAWN
comments powered byDisqus